To be (լինել) բայի ներկա ձևերը

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I am                                           Am I ?                            I am not

You are                                    Are you?                        You are not

He/she/it is                             Is he/ she/ it ?                   He /she/ it is not

We are                                     Are we  ?                            We are not

You are                                   Are you   ?                            You are not

They are                               Are they ?                               They are not

To be(լինել) բայի անցյալ ձևերը

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I was                                          Was I ?                            I was not

You were                                    Were you?                        You were not

He/she/it was                            Was he/ she/ it ?                   He /she/ it was not

We were                                     Were we  ?                            We were not

You were                                   Were you   ?                            You were not

They were                                Were they ?                               They were not

1 .Տեղադրել was/were , դարձնել հարցական և ժխտական

 1. My mother  was   a teacher. Was my mother a teacher? My mother was not a teacher.
 2. My brother and I  were  good tennis players. Were my brother and I good tennis players? My brother and i were not good tennis players.
 3. Ann  was at home. Her children  were at school.Was Ann at home? Were her children at school? Ann was not at home. Her children were not at school.
 4. My keys  were in the bag.Were my keys in the bag? My keys were not in tha bag.
 5. I was interested in football. Was I interested in football? I was not interested in football.
 6. was afraid of dogs. Was I afraid of dogs? I was not afraid of dogs.
 7. Your hands were cold. Were your hands cold? Your hands were not cold.
 8. They were in the garden. Were they in the garden? They were not in the garden.
 9.  Mary  was in her car. She was on her way home. Was Mary in her car? Was she on her way home? Mary was not in her car. She was not on her way home.
 10. We were at a lesson. Were we at a lesson? We were not at a lesson.
 11. It was an English newspaper. Was it an English newspaper? It was not an English newspaper.
 12.  The walls in our classroom  were yellow.Were the walls in our classroom yellow? The walls in our classroom were not yellow.
 13. The  door and the window  were white. Were the door and the window white? The  door and the window  were not white.
 14. This man was an engineer. Was this man an engineer? This man was not an engineer.
 15. Her mother  was Italian, and her father was Australian. Was her mother italian, and was her father Australian? Her mother  was not Italian, and her father was not Australian.

2. անգիր սովորել հետևյալ բառերը և յուրաքանչյուրով կազմել 1 նախադասություն

To be ill – հիվանդ լինել- I was ill yesterday.

To be present-ներկա լինել- I was not present meeting.

To be absent- բացակա լինել-I was absent yesterday’s lesson.

To be on duty-հերթապահ լինել-

To be sad-տխուր լինել-They were sad yesterday.

To be glad- ուրախ լինել- I am glad always.

To be happy- երջանիկ լինել-She is happy.

To be hungry- սոված լինել-We are hungry.

To be full up-կուշտ լինել(ստամոքս)-He is full up.

To be fed up- կուշտ լինել(կոկորդ)-You are fed up.

To be full of – լիքը լինել ինչ-որ բանով-They are full of.

To be hot- 1․ կծու 2․ շոգ լինել-1.Pepper is hot. 2.Today is hot.

To be warm- 1․ տաք 2․ ջերմ լինել-

To be cold- 1․սառը 2․ ցուրտ լինել

To be cool – զով լինել

To be sour- թթու լինել

To be sweet- քաղցր լինել

To be bitter- դառը լինել

To be tasty- համեղ լինել