Թեմա՝ <<Հասարակագիտության 11 դասարանի դասագրքի թեմաների տեսադասեր>>։

Տեսադասեր՝ Հասարակագիտության 11 դասարանի հետևյալ թեմաներով՝

Պահանջ 1` Ուշադիր դիտե’ք տեսադասերը։

  1. Ի՞նչ է քաղաքականությունը։
  2. Քաղաքականություն և իշխանություն։
  3. Քաղաքական գործընթաց։
  4. Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)
  5. Քաղաքական մշակույթ
  6. Քաղաքական սոցիալականացում
  7. Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։

1.Ի՞նչ է քաղաքականությունը:                                                                                                             1.Ի՞նչ է քաղաքականությունը- Քաղաքականության միջոցով են նախապատրաստվում,  ընդունվում իրականացվում և վերահսկվում հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունեցող բազմաթիվ որոշումներ:                                               2.Ինչերն են ներառված քաղաքականության մեջ- մշակույթը, արվեստը,կինոն, թատրոնը,և երաժշտությունը:                                                                                                               3.Քաղաքական եզրույթի առաջացումը-այն կապված է քաղաքների առաջացման, և զարգացման հետ:                                                                                                                                   4.Որոնք են քաղաքացիական կայուն կապերը և հարաբերություները-քաղաքաբնակներին  պահպանել քաղաքում ձևվավորված և ընդունված կանոները:             5.Ինչ է ասել փիլիսոփա Պլատոնը քաղաքականության մասին-քաղաքականությունը համատեղ ապրելու արվեստ է, որին պետք է տիրապետի իմաստուն ղեկավարը, հասարակության մեջ հասնելու արդարության, և ներդաշնակության:                  6.Ըստ Արիստոտելի քաղաքականությունը-քաղաքականությունը դիտարկում էր, պետական և քաղաքական շփում հաղորդակցում կարևորելով հասարակական հարաբերություների կարգավորումը:                                                                                                 7. Որոնք են քաղաքականության 3 իմաստները-հայեցակարգ,ռազմավարություն,ծրագիր,իրավակարգ,մրցակցություն,պայքար:                     8.Քաղաքականությունը որպես հայեցակարգ-ենթադրում է հասարակական կյանքի կոնկրետ ոլորտի նպատակների և խնդիրների ուսումնասիրության արդյունքներ և առաջարկվող լուծումներ:                                                                                                                      9.Քաղաքականությունը որպես իրավակարգ-այն իր մեջ ներառում է հիմնականու իրավական նոռմերը և կանոները դրանք են սահմանադրություն,օրենքներ, օրենսգրոեր, պայմանագրեր և համաձայնագրեր:                                                                                                    10.Քաղաքականությունը որպես մրցակցություն և պայքար- խորհրդարանական ընտրություները կուսակցություները և նրանց դաշինքները պայքարում են միմիյանց միջև ընտրողների ձայնի համար:

2.Քաղաքականություն և իշխանություն։                                                                                           1.Ինչ է իշխանության եզրույթը-այն կապված է գերակայության հեղինակության կառավարման ուժի առժեքների մշակույթի հարկադրանքի պարտադրանքի ազդեցության բախման ներազդեցության, փողգործակցության, համագործակցության, երկխոսության, գործընկերության, և այլ հասարակական երևույթների հետ:                                                         2.Իշխանության և քաղաքականության փողհարաբերություները-այն ուսումասիրում է քաղաքագիտությունը և իշխանագիտությունը այս:                                         3.Ինչ է ասել Ամերիկացի քաղաքագետ Ռոբերտ Դալը- ասել է, իշխանությունը հասարակության անդամների, վարքի վրա ազդելու կարողությունն է:                                      4.Ինչ է իշխանության սուբյեկտ տարրը- այն արձակում է որոշակի հրամաներ և իրականացնում է որոշակի գործողություներ ազդելու համար իշխանոիթյան օբյեկտի վարքի և նաև գործունեության վրա:                                                                                                   5.Ինչ է բռնապետությունը (դեսպոտիզմ) —իշխանության աղբյուրը բռնությունն է, և դրա վրա հիմնված բացարձակ իշխանությունը:                                                                               6.Կրոնական իշխանություն թեոկրատիա-իշխանության աղբյուրը հոգեվորականությունն է կամ հոգևոր առաջնորդները:                                                                  7.Հոգևոր մշակույթային իշխանության հենք-ավանդույթներ,արժեքներ,մշակույթ,լեզու,կրոն,ստեղծագործական միավորումներ:   8.Իշխանության ռեսուրս-համոզում,ավանդույթ,առասպել:                                                   9.Իշխանության իրավական հենք- սահմանադրություն,օրենսգրքեր,օրենքներ,իրավական նորմեր և ակտեր, պայմանագրեր, համաձայնագրեր, ռազմավարություներ, հայեցակարգեր, ծրագրեր, կանոնադրություներ և այլն:                                                                                                                 10.Ինչ է նշանակում հենք և ռեսուրս-իշխանության հենք այն ինչի վրա հենվում է և բխում է իշխանությունը,իսկ ռեսուրս այն է, որ այդ հենքի վրա հիմնվելով օգտագործվում է տվյալ ոլորտում:

3.Քաղաքական գործընթաց:                                                                                                                1.Ինչ է իրանից ներկայացնում քաղաքական գքրծընթացը-քաղաքական գործընթացը իրենից ներկայացնում է, հասարակության քաղաքակական համակարգի գործառման, և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության տարածաժամանակային, շարունակելիության կոնտինյոմի ընդհատվածության դիսկոնտինյոմի, և փոփոխություները որոնք, կառուցողական ապակառուցողական կամ չեզոք ազդեցություն ունեն քաղաքական հհամակարգի, և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա:                                                                                                  2.Ինթ է ներառում իր մեջ քաղաքական գործընթացը-այն ամենը ինչ կապված է, քաղաքականության, շարժունակության, լինելիության, կազմակերպման փոփոխման զարգացման, և այն ամենը ինչ նաև ձևավորում են որոշակի քաղաքական իրավիճակներ իրադարձություներ դեպքեր:                                                                                                                3.Որոնք են քաղաքական ազդեցություները-դրական ազդեցություն, բացասական ազդեցություն , և չեզոք ազդեցություն:                                                                                              4.Դրական ազդեցություն-դրական են, եթե քաղաքական գործնթացները նպաստում են քաղաքական համակարգերի զարգացմանը, նպաստում են քաղաքականության սուբյեկտներին, առավել կայուն կարգավիճակի ձեռքբերմանը:                                                  5.Բացասական ազդեցություն-բացասական են, եթե կարող են կազմաքանդել բացասական ազդեցություն, ունենալ քաղաքական համակարգի կայունության վրա, հանգեցնել նրան դեպի անկայունության:                                                                                        6.Չեզոք ազդեցություն-չեզոք է, եթե նրանք ունեն ոչ դրական, և ոչ բացասական ազդեցություն այսինքն կարող ենք ասել, որ չունեն էական ազդեցություն քաղաքական համակարգերի կայունության, և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա:                                                                                                                                                           7.Ինչ է ցույց տալիս քաղաքական գործընթացը-քաղաքական գործընթացը ցույց է տալիս քաղաքական իրավիճակների, իրադարձությունների և դեպքերի հաջորդականությունը:                                                                                                                           8.Ընդհանուր քաղաքական գործընթաց-վերաբերվում են ամբողջ հասարակության շահերին, և պահանջմունքներին շոշափում են համահասարակական խնդիրները, և շահերը:                                                                                                                                                     9.Մասնավոր քաղաքական գործընթաց-կապված են քաղաքականության սուբյեկտների շահերի պահանջմունքների իրականացման հետ, որը կարող է ակտիվ կամ պասիվ, ինչպես նաև չեզոք ազդեցություն ունենալ հասարակական հիմնախնդիրների կարգավորման գործընթացում:                                                                                                            10. Քանի փուլերի է դասակարգում քաղաքական որոշումները-դրանք 4 են, քաղաքական որոշումների նախապատրաստում, մշակում, իրագործում,և վերահսկում:

4.Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)                                                                                                       1.Ինչ է նշանակում էլիտա-ընտրախավ, վերնախավ, ընտրյալ այն ընտրված մարդկանց խումբ է, որը կառավարում է ղեկավարում է հասարակությունը:                             2.Որն է քաղաքական ընտրանիագիտություն (էլիտոլոգիա)-հասարակագիտության այն ճուղը, որի հետազոտության առարկան քաղաքական ընտրանին է, կոչվում է քաղաքական ընտրանիագիտություն (էլիտոլոգիա):                 3.Ինչ էր ասում Վիլֆրեդո Պարետոն-որ հասարակությունը բաժանվում է, ընտրախավի և ոչ ընտրախավի:                                                                                                           4.Ըստ Վիլֆրեդո Պարետոնի կառավարությունը քանի հատվածի է բաժանվում— այն բաժանվում է 2 հատվածի աղվեսների և առյուծների:                                   5.Ինչ էր ասում Ռոբորտ Միխելսը-նա կարծում էր, որ հասարակության մեջ ցանկացաց դեպքում թե դեմոկրատական զարգացման դեպքում, թե ավտորիտար հասարակությունը ղեկավարում են, օլիգառխները առաջանում է օլիգառխիա խմբիշխանություն, փոքրաթիվ մարդկանց իշխանություն, որնել հենց ղեկավարում է հասարակությունը:                                                                                                                                 6.Ինչ որոշումներ է ընդունում քաղաքակական էլիտան-քաղաքական էլիտան կամ ընտրանին ընդունում է, այնպիսի որոշումներ որոնք կխթանեն հասարակության զարգացմանը:                                                                                                                                          7.Ինչ է քաղաքական գիծը-քաղաքական գիծը քաղաքական ընտրանու՝ նախապես սահմանագծված երկարաժամկետ գործունեությունն է:                                                                 8.Քաղաքական էլիտան բաժանվում է 3 հատվածների որոն են դրանք-բարձրագույն քաղաքական էլիտա , միջին քաղաքական էլիտա , ստորին քաղաքական էլիտա:                                                                                                                                                       9.Բարձրագույն քաղաքական էլիտա- այն անմիջականորեն կառավարման գործընթացին է լցված, նա անմիջականորեն մասնակցում է կառավարչական աշխատանքներին:                                                                                                                                 10.Միջին քաղաքական էլիտա-այն կապված է ընտրովի մարմիների հետ:Ստորին քաղաքական էլիտա-իշխանական լծակներ ունեցող անձանց խումբն է:

5.Քաղաքական մշակույթ                                                                                                            1.Ինչ է քաղաքական մշակույթը-Քաղաքական մշակույթը տվյալ հասարակության անդամների հավաքական համոզմունքների,արժեքային ընկալումների, ավանդություների, նորմերի ամբողջությունն է:                                                                               2. Ինչ է Քաղաքական արժեքը- դրանք այն երևույթներն են կամ այն նորմերն են իձյալներն են, որոնց միջոցով մենք որոշում ենք տվյալ երևույթի քաղաքական գործընթացի դրական կամ բացասական նշանակությունը:                                                            3.Քանի տեսակի են լինում արժեքային կողնորոշումները-լինում են 2 տեսակի գիտակցված և չգիտակցված:                                                                                                              4.Քաղաքական ավանդույթներ-դա մի հսկայական ոլորտ է, մեծ ամբողջություն որը ներառում է քաղաքական արժեքները, սովորույթները, այդ նորմերը վարքի անընդունելի և ընդունելի ձևերը տվյալ հասարակության շրջանակներում:                                                           5.Քաղաքական ենթամշակույթ- դա մարդկանց խումբ է, որոնց վարքային մոդելները արժեքային պատկերացումները էականորեն տարբերվում են, հասարակության մեծ մասի մոտ առկա վարքային մոդելներից և նորմերից:                                                                               6.Քաղաքական մշակույթի 3 տիպերը-նահապետական,հպատակային,մասնակցային:                                                            7.Նահապետական  — նահապետական անձիք ընդանրապես չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ,նրաց բոլորվին չի հուզում թե ինչ է տեղի ունենում իրենց երկրի ներսում:                                                                                                                                                    8.Հպատակային- մարդկանց կապվածությունը իշխանության հետ թուլանում է, նրանք հետաքրքրվածություն ցուցաբերում են քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ:            9.Մասնակցային- սա մյուս 2 տիպերից տարբերվում է, այն բնորոշվում է անհատների քաղաքական մասնակցության բարձր աստիճանով:                                                                      10.Ինչ է բնորոշ քաղաքացիական մշակույթին- քաղաքացիական մշակույթին բնորոշ են կողմնորոշվածությունը դեպի քաղաքական ինստիտուտները և քաղաքացիների ակտիվ քաղաքական մասնակցությունը:

6.Քաղաքական սոցիալականացում                                                                                                     1.Մարդու սոցիալականացումը- մարդը սոցիալական էակ է դառնքում միաիյն հասարակության միջավայրում,առանց հասարակության մարդու սոցիալականացումը չի կարող կայանալ:                                                                                                                                     2.Որոնք են սոցիալակն գործընթացի գործոները- դրանք 3 են, միկրոգործոներ, մեզոգործոներ, և մակրոգործոներ:                                                                                                       3.Միկրոգործոներ-դրանք փոքր չափի գործոներ են, որոնք ազդում են անհատի սոցիալականացման վրա:(ընտանիք, միկրոսոցիում,կրթական հաստատություններ,կրոն):   4.Մեզոգործոներ-միջին կարևորության և չափի գործոներ են:(էթնոս,համայնք,բնակավայր,աշխարհագրական դիրք,բնակլիմայական պայմաներ):           5.Մակրոգործոներ- դրանք ավելի լայն մաշտաբի գործոներ են:(մշակույթ,պետություն,հասարակություն,երկիր մոլորակ):                                                            6.Ներդաշնակ սոցիալական քաղաքականություն-հասարակության մեջ կա երկխոսություն,անհատը հասկանում է իր դերը,անհատը հասկանում է իր տեղը,չկա բախում և հասարակությունը զարգանում է ներդաշնակ:                                                              7.Բազմակարծ սոցիալական քաղաքականություն- անհատը կարող է փոխել իր կարծիքը,և սա չի հետապնդվում օրենքով անհատը կարող է անկաշկանդ ասել սեփական կարծիքը, և դրա համար չպախարակվել:                                                                                           8.Գերակայող սոցիալական քաղաքականություն- երբ անհատը չի հարմարվում տիրող իշխանություների հետ, նա դեմ է դուրս գալիս նրա հայածքները չեն համընկնում իշխանություների, ծրագրերի, որոշումների, օրենքների հետ:                                                       9.Չհետաքրքրված-երբ հասարակության մեջ անհատը ընդանրապես հետաքրքրված չէ քաղաքականությամբ:                                                                                                                             10.Հետաքրքրված-անհատը հետաքրքված է բայց չունի լծակներ մասնակցելու այդ գործընթացին:Մասնակցային-երբ անհատը ունի որոշակի մշակված քայլեր ինչ կարող է անել հասարակության մեջ:

7.Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։                                                           1. Ինչ է քաղաքական գիտակցությունը-քաղաքական գիտակցությունը գաղափարների, հացացքների, պատկերացումների, համոզմունքների, դիրքորոշումների, զգացմունքների, ավանդույթների ամբողջությունն է, որոնց վրա կառուցվում են անհատի, հասարակության և իշխանության փոխհարաբերությունները:                                                     2.Քաղաքական վարք-քաղաքականության սուբյեկտի /անհատի, սոցիալական խմբի, հանրույթի/ նպատակաուղղված արարքների և գործողություների ամբողջությունն է:           3.Քաղաքական մասնակցություն-այդ գործողությունների դրսևորման կոնկրոտ ձևն է կոնկրետ իրավիճակում:                                                                                                                     4.Քաղաքական վարք- քաղաքական վարքի համար որոշիչ նշանակություն ունեն անհատի քաղաքական շահերն ու արժեքները:Քաղաքական շահերի բավարարման համար մարդիկ մասնակցում են քաղաքականությանը, իսկ արժեքները սահմանում են քաղաքական այն իդիալները, որոնց իրագործմանը ձգտում են քաղաքականության մասնակիցները:                                                                                                                                       5.Քաղաքական համակարգ-քաղաքական համակարգը սահմանում է քաղաքական խաղի հիմնական կանոնները,  խթանում կամ սահմանափակում է քաղաքական ակտիվության ձևերը, և ընդանրապես քաղաքական ակտիվությունը:                                        6.Իրավանորմեր-սահմանում են տվյալ հասարակության մեջ քաղաքական վարքի, և քաղաքական մասնակցության ընդունելի և անընդունելի ձևերը և տեսակները:                       7.Բողոքական վարքը քանի տեսակի է դրսևոևվում- այն դրսևորվեւմ է 2 ձևերով փափուկ և կոշտ:                                                                                                                                      8. Փափուկ-փափուկ է այն դեպքը, երբ մենք բավարարվում ենք դիմումներ կամ միջնորդագրեր գրելով:                                                                                                                            9.Կոշտ-  երբ մասնակցում են ցույցերի բողոքների տարբեր տեսակի այլ ակցիաներին:Իդեպ կոշտերը երբեմն հատում են օրենքով թույլատրված սահմաները, և վերածում շանտաժի ահաբեկչության և այլն:                                                                                   10.Ինչ է աբսենտեիզմը-աբսենտեիզմը ընտրություներից հրաժարվելն է և դրանց չմասնակցելը:

image5cd8d5cdd77e3

 

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы
%d такие блоггеры, как: