«Մէլշու»ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. « Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «Մելշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

կրճատ՝ «Մելշու» ՍՊԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Общество с Ограниченной Ответственностью «Мэлшу»

կրճատ՝ ՕՕՕ «Мэлшу»

անգլերեն լրիվ՝ «Melshu» LIMITED LIABILITY COMPANY

կրճատ՝ «Melshu» LLC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է` Հայաստան,Երևան——————————————————————————————————————————————

ԵՐԵՎԱՆ-2020 թ.

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5. Անձը համարվում է ընկերության մասնակից իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում գրանցվելու պահից:

6. Ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի իր բաժնեմասը (դրա մասը) օտարել ընկերության մեկ կամ մի քանի մասնակիցների, ինչպես նաև երրորդ անձանց: Ընդ որում, մյուս մասնակիցներն ունեն այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք՝ ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն: Եթե ընկերության մյուս մասնակիցները չեն օգտագործել բաժնեմասը (դրա մասը) գնելու իրենց նախապատվության իրավունքը կամ այն օգտագործել են մասամբ, ապա ընկերությունն ունի այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք:

7. Երրորդ անձանց օտարման անհնարինության դեպքում մասնակցի պահանջով ընկերությունն ինքը պարտավոր է ձեռք բերել մասնակցի բաժնեմասը, այն իրացնել մեկ տարվա ընթացքում այլ մասնակիցների կամ երրորդ անձանց կամ որոշում ընդունել բաժնեմասի չբաշխված մասի մարման ճանապարհով ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին:

8. Նախապատվության իրավունքի (այլ մասնակիցների կողմից վաճառվող բաժնեմասերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է մեկ ամիս:

9. Ընկերությունից դուրս եկող մասնակցի բաժնեմասը դուրս գալու դիմումը ներկայացնելու պահից փոխանցվում է ընկերությանը:

10. ԸՆկերության մասնակիցները կարող են տեղեկություններ ստանալ ընկերության գործունեության մասին՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվառման, հաշվետվության, ընկերության արտադրատնտեսական գործունեության այլ փաստաթղթերի հետ.

11. Ընկերության մասնակիցները պարտավոր են ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի սահմանած կարգի համաձայն կատարել ներդրումներ ընկերության կանոնադրական կապիտալում:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆԿԱՊԻՏԱԼԸ

12. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 300.000դրամ դրամ, որը բաժանված է 3 բաժնեմասերի, մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է 100.000 դրամ:

13. Ընկերության բոլոր 3 բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և պատկանում են սույն կանոնադրության հավելվածում նշված մասնակիցներին:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

14. Ընկերության կառավարման մարմիններն են ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը և ընկերության գործադիր մարմինը` տնօրենը:

15. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է, որն ունի ընկերության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

16. Ընկերության մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է ընկերության տնօրենի կողմից տարեկան մեկ անգամ ֆինանսական տարվա ավարտից ոչ շուտ, քան երկու ամիս և ոչ ուշ, քան վեց ամիս անց: Ընկերությունն իր գործունեության տարեկան արդյունքները հաստատելու նպատակով պարտավոր է ամեն տարի գումարել մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողով:

17. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է տնօրենը, որն ընտրվում է ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով: Տնօրենն իրավունք ունի առանց լիազորագրի գործարք կատարել ընկերության անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում զուտ ակտիվների մեծության 25 %-ը:

«Մէլշու» ՍՊԸ կանոնադրության հավելված   «Մէլշու» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ   մասնակիցների ցուցակ   1. Մերի Հովեյան 100.000դրամ 33.3 % (ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)   անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» 2020 թ. ——— -ի կողմից,   Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» 2020 թ. ——————— ————— տ/բաժնի կողմից   Բնակության (գտնվելու) վայրը Էջմիածին 2. Էլմիրա Բասմարջյան 100.000դրամ 33.3 % (ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)   անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» 2020. ——— -ի կողմից,   Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ——————— ————— տ/բաժնի կողմից   Բնակության (գտնվելու) վայրը Երևան 3. Շուշանիկ Ներսիսյան 100.000դրամ 33.3 % (ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)   անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» 2020 թ. ——— -ի կողմից,   Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ——————— ————— տ/բաժնի կողմից   Բնակության (գտնվելու) վայրը Էջմիածին  
                                                                 Հավելված 2 ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 66-Ն հրամանի
«Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության   հիմնադրի որոշում թիվ 1   (կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)   ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.    Ես «Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիր Մերի Հովեյանս միանձնյա որոշեցի`   1. հիմնադրել «Մէլշու» անվանումով «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,   2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 300.000 դրամ, 3. հաստատել «Մէլշու»
ՍՊԸ կանոնադրությունը, 4. ընկերության տնօրեն հաստատել Շուշանիկ Ներսիսյան -ին անձ.———— տրվ.
«——» «—————————» 20 թ. ——— -ի կողմից, հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:   Ընկերության հիմնադիր` Մերի Հովեյան
                 Հավելված 3 ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 66-Ն հրամանի
«Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1   (կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)   ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.    Մասնակցեցին ընկերության հիմնադիրները 1. Մերի Հովեյան2. Էլմիրա Բասմարջյան 3. Շուշանիկ Ներսիսյան  Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն) Ժողովի նախագահ ընտրել Մերի Հովեյանին, քարտուղար` Էլմիրա Բասմարջյան Օրակարգ` 1. ընկերության կանոնադրության հաստատում  2. ընկերության տնօրենի հաստատում  Շուշանիկ Ներսիսյանը առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը «Մէլշու» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց՝   1. հիմնադրել «Մէլշու» անվանումով «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,   2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 300.000 դրամ, որը բաժանված է 3բաժնեմասերի, յուրաքանչյուրը 100.000 դրամ անվանական արժեքով, 3. հաստատել ընկերության մասնակիցների ցանկը և նրանց ունեցած բաժնեմասերի չափը, 1. 33.3 % 2. 33.3 % 3. 33.3% 4. հաստատել «Մէլշու» ՍՊԸ կանոնադրությունը, 5. ընկերության տնօրեն հաստատել Շուշանիկ Ներսիսյանին -ին, անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից, հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:   Ժողովի նախագահ` Մերի Հովեյան Ժողովի քարտուղար` Էլմիրա Բասմարջյան

Էկոհամակարգերի կառուցվածքը

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները`·         անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2,

C և այլն),·         օրգանական միացություններ, որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև,·         օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ,·         պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում` բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ իրականացնող մանրէները), որոնք պարզ անօրգանական նյութերից` (H2O և CO2), օգտագործելով արևի էներգիան,սինթեզում են բարդ օրգանական նյութեր, որոնք էլ սնունդ են հանդիսանում մնացաց բոլոր օրգանիզմների համար,·         կոնսումենտներ, հետերոտրոֆ օրգանիզմներ են (հիմնականում կենդանիներ), որոնք սնվում են բույսերի կամ կենդանիների պատրաստի օրգանական նյութերով:+ Նրանք չեն կարող ինքնուրույն սինթեզել օրգանական նյութ և ստանում են այն պատրաստի վիճակում: +Նրանց օրգանիզմում օրգանական նյութերը վերափոխվում են իրենց համար  հատուկ սպիտակուցների և այլ նյութերի:·         ռեդուցենտներ, քայքայող օրգանիզմներ են (հիմնականում բակտերիաները և սնկերը), որոնք իրենց կենսագործունեության համար անհրաժեշտ էներգիան ստանում են մահացած հյուսվածքների քայքայման արդյունքում կամ էլ օգտագործում են լուծված օրգանական նյութերը:+Այսպիսով` էկոհամակարգը բիոտիկ (կենդանի օրգանիզմներ) և աբիոտիկ միջավայրերի ամբողջություն է, որոնց փոխհարաբերության ժամանակ տեղի է ունենում համարյա լրիվ բիոտիկ շրջապտույտ, որին մասնակցում են պրոդուցենտները, կոնսումենտները և ռեդուցենտները: -Դրանք առաջացնում են պարզ անօրգանական նյութեր` ածխաթթու գազ, ջուր, ամոնիակ և այլն (այսպես կոչված <<ընդհանուր արժույթ>>, որը օգտագործվում է կանաչ բույսերի կողմից`օրգանական նյութ սինթեզելու նպատակով): +Կենսաբանական շրջապտույտի անխափան գործունեությամբ է պայմանավորված էկոհամակարգերի, հետևապես և կենսոլորտի գոյությունն ու զարգացումը: Անընդատ և հավիտենական գործընթացը` կենսաբանական շրջապտույտը, հիմնականում կատարվում է, այսպես կոչված,  <<ինքնապարփակ>>  ձևով, այսինքն` առանց արտադրության մնացորդների  ու թափոնների կուտակման: -Օրգանիզմների միջև գոյություն ունեցող բազմազան և սերտ  փոխհարաբերության շնորհիվ, էկոհամակարգերը ձեռք են բերել ամբողջականություն, կայունություն և զարգացման հարաբերական անկախություն: Օրինակ` ջրավազանների մաքուր վիճակը պահպանվում է գետում ապրող բուսականության, ցածրակարգ կենդանիների և մանրէների գործունեությամբ և ջրում ընթացող բնական գործընթացների միջոցով:+Նյութափոխանակության գործընթացին մասնակցող օրգանիզմները տարածության մեջ մասնակիորեն տարանջատված են: Ավտոտրոֆ գործընթացները ավելի ակտիվ ընթանում են վերին հարկում, որտեղ տեսանլի լույսը մատչելի է: Այդ հարկը կոչվում է կանաչ գոտի: Հետերոտրոֆ գործընթացները ավելի ակտիվ ընթանում են ստորին հարկում, որտեղ հողում և նստվածքներում կուտակվում են օրգանական նյութեր:+Էկոհամակարգերի բաղադրիչների հիմնական գործընթացները տարանջատվում են նաև ժամանակային առումով: Այսպես, հնարավոր է նկատելի խզում ավտոտրոֆ օրգանիզմների կողմից սինթեզված օրգանական նյութերի և հետերոտրոֆների կողմից այդ նյութերի օգտագործման միջև: Այնուամենայնիվ, էկոհամակարգերի այդ 3 կենդանի բաղադրիչներին` պրոդուցենտներին, կոնսումենտներին և ռեդուցենտներին, կարելի է դիտարկել որպես բնության երեք գործառնական թագավորություններ. դրանց տարանջատումը գլխավորապես հիմնված է սնման տիպի և էներգիայի ստացման եղանակի վրա:

Եթե հարցնենք, թե քանի էկոհամակարգ կա երկրագնդի վրա, ապա այդ հարցին հնարավոր չի լինի պատասխանել, քանի որ էկոհամակարգերը հստակ սահմաններ չունեն: Այդ պատճառով էկոլոգները ուսումնասիրում են էկոհամակարգերի զուգակցումները` բիոմները:- Բիոմները էկոհամակարգային խոշոր ենթաբաժիններ են բնակլիմայական զոնայի կամ բնական գոտու սահմաններում, որտեղ գերակշռում են բույսերի և կենդանիների այս կամ այն տեսակները:- Ցամաքային բիոմները սահմանազատելու համար բացի միջավայրի ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմաններից օգտագործում են այդ բիոմները կազմող բույսերի կենսական ձևերի զուգակցումները. տունդրայի համար` մեկամյա խոտերը, քսերոֆիտները և սուկուլենտները, տափաստանների համար` մարգագետնային խոտերը: Կենսոլորտային ողջ կենսազանգվածի 99%ը կազմում են բույսերը: Արևադարձային անտառները կազմում են ցամաքի 7%ը, անապատնրը`¼ը, իսկ դրանց բուսականությունը` միայն 1%ը:Փաստորեն, էկոհամակարգը էկոլոգիայում հիմնական ֆունկցիոնալ միավորն է, քանի որ դրա մեջ են մտնում և օրգանիզմները, և անկենդան միջավայրը` բաղադրիչներ, որոնք փոխադարձ ազդում են մեկը մյուսի հատկությունների վրա և անհրաժեշտ են կյանքի ապահովման համար այն ձևով, որը գոյություն ունի երկրի վրա: Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հասարակությունը անցնի այն խնդիրների նպատակային ամբողջական լուծմանը, որոնք ծնվում են բիոմների և կենսոլորտի մակարդակում, ապա առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրենք կազմակերպման էկոհամակարգային մակարդակը:

Էկոհամակարգերը, բացի էներգիայի հոսքից ու նյութերի շրջապտույտից, բնութագրվում են նաև զարգացած տեղեկատվական ցանցերով, որոնք իրենց մեջ ներգրավում են ֆիզիկական և քիմիական ազդանշանների հոսքերը: Դրանք կապում են համակարգի բոլոր մասերը և ղեկավարում կամ կարգավորում դրանք որպես ամբողջություն: Այդ իսկ պատճառով կարելի է համարել, որ էկոհամակարգերն ունեն կիբեռնետիկական բնույթ և, ի տարբերություն մարդու կողմից ստեղծված կիբեռնետիկական սարքերի, իրենց կառավարող գործառույթները կենտրոնացնում են հենց իրենց մեջ:- Ավելցուկայնությունը  բարձրացնում է համակարգի կայունությունը: Հասնելիք կայունության աստիճանը շատ տարբեր է և կախված է ինչպես շրջապատող միջավայրի կոշտությունից, այնպես էլ ներքին կառավարող մեխանիզմների արդյունավետությունից։

Աղբյուրը՝ Էմանուել Աբջոյանի բլոգ

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԻԼԵՐԸ, ԾՐԱԳԻՐԸ, ԸՆՏՐԱՆՔԸ

2.3.ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԻԼԵՐԸ,
ԾՐԱԳԻՐԸ, ԸՆՏՐԱՆՔԸ
Սոցիոլոգիական հետազոտությունը բաղկացած է հինգ
հիմնական փուլերից. 1. Նախապատրաստական փուլ, 2.
դաշտային կամ առաջնային տեղեկատվության ստացման փուլ,

 1. հավաքված տեղեկատվություը մեքենայական մշակման
  նախապատրաստելու փուլ, 4. Տեղեկատվության մշակման փուլ,
 2. Վերլուծության և արդյունքների մեկնաբանման փուլ: Հինգ
  փուլերն էլ անհրաժեշտ են քանակական և հատկապես
  որակական հետազոտություների համար: Երբեմն քանակական
  հետազոտության ժամանակ տեղեկատվություն 3-րդ փուլի՝
  մեքենայական մշակման նախապատրաստելու
  անհրաժշտություն չի լինում, երբ գործ ենք ունենում մեկ անձի,
  մեկ դեպքի հետ: Նախապատրատական փուլում ստեղծվում
  է սոցիոլոգիական հետազոտման ծրագիրը և կազմվում է
  աշխատանքային պլան: Հետազոտության ծրագիրը այս բոլոր
  փուլերի տեսական-մեթոդական հիմքն է: Ծրագրի
  բովանդակությունը կախված է հետազոտության ընդհանուր
  ուղղվածությունից, գլխավոր նպատակից: Հետազոտության մեջ
  հաջողություն ունենալու համար, պետք է մշակել
  մանրակրկիտ ու հստակ մշակված ծրագրի: Սոցիոլոգիական

հետազոտության ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից. 1.
մեթոդաբանական, 2. ընթացակարգային: Մեթոդաբանական
բաժինը ներառում է. հիմնահարցի ձևակերպումը,
հետազոտության առարկայի և օբյեկտի որոշումը,
հետազոտության նպատակի որոշումը և խնդիրների
առաջադրումը, հիմնական հասկացությունների ճշգրտումը և
մեկնաբանությունը, հետազոտության օբյեկտի նախնական
համակարգային վերլուծությունը, աշխատանքային
վարկածների ծավալումը: Ընթացակարգային
(աշխատանքային պլան) բաժինը ներառում է. հետազոտության
սկզբունքային (ռազմավարական) պլանը, դիտարկման
միավորների ընտրման համակարգի հիմնավորումը,
ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծության
հիմնական ընթացակարգերի ուրվանկարը:
Ընտրանքը սոցիոլոգիայում
Հետազոտության գլխավոր համախումբը կազմում են
տասնյակ, հարյուր հազարավոր, երբեմն միլիոնավոր մարդիկ:
Նրանց համատարած հետազոտումը կապված է ահռելի
նյութական միջոցների և ժամանակի հետ: Այդ իսկ պատճառով
նպատակահարմար են ընտրովի հետազոտությունները, որոնք
թույլ են տալիս օպերատիվ կերպով և անհամեմատ ավելի քիչ
միջոցներ ծախսերով, բավարար դատողություններ անել
գլխավոր համախմբի մասին: Սակայն ամբողջի մասին դատելը,
նրա որևէ մասի հետազոտման արդյունքների հիման վրա

դառնում է վիճակագրական սխալների աղբյուր: Այդ սխալների
մեծության և հետևությունների հուսալիության որոշումը
սոցիոլոգիական տեղեկատվության վիճակագրական մշակման
բաղադրամասերից է: Ընտրանքը կազմելիս, ելնելով
հետազոտման ծրագրի նպատակից և խնդիրներից, հաշվի է
առնվում հարցվողների թիվը, սեռը, տարիքը, կրթությունը,
զբաղվածությունը և այլն:

Նամակ այսօրվա զինվորին

Իմ զինվոր եղբայր, ճիշտ է, դու ինձ չես ճանաչում, ու մենք արյնակցական ոչ մի կապ չունենք իրար հետ, բայց դու ու մեր բոլոր զինվորները մեր եղբայրներն եք։ Մենք ձեզ բանակ չենք ճանապարհել, բայց մենք բոլորս ձեզ ճանապարհողներին հավասար սպասում ենք ձեր վերադարձին։ Մենք մի ամբողջ կյանք ձեզ պարտք ենք մնալու, դուք որ ձեզնով մեզ պաշտպանեցիք, դուք որ ամեն ինչ, մի կողմ թողած, մեր հողը պահեցիք, մենք ո՞նց ձեզ օտար համարենք, դուք մեր բոլորիս հարազատն եք։ Մենք այս պահին ձեր կողքին կանգնած չենք, բայց միշտ ձեզ հետ ենք, մտքով, հոգով ու սրտով։ Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրիդ մեզ նոր կյանք տալու ու համար։ Կներեք մեզ, որ մեր այսօրվա ապրելու իրավունքը ձեր վաղվա օրվա հաշվին ենք ձեռք բերում։
Դուք միշտ հաղթանակած պիտի լինեք, մի ամբողջ ազգ հավատում, ու աղոթում է ձեզ համար։

История моды

Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции.

Слово мода произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как — правило, предписание, вид, мера, образ, способ.

Как возникло понятие мода?

История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно.

Одежда же появилась на самых ранних этапах развития человечества. Об этом рассказали археологические раскопки. При помощи растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные материалы — листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц, панцирь черепахи и пр.

Есть сведения, что уже в эпоху верхнего палеолита впервые появились сшитые вещи, т.е. люди начали пользоваться костяными иглами, при помощи которых отдельные части самой ранней, пока еще примитивной одежды, такой как повязки и накидки, начали соединять в одно целое, скрепляя их нитями из жил животных или растительных волокон.

Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.

Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других народов.

Возникновения современной моды стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, и процесс этот, носил далеко не стихийный характер.

Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована при дворе.

Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.

На протяжении XVII — XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.

Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода», считается французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт, основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды  – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.

В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель , Эльза Скиапарелли , Жанна ЛанвенЖан Пату  и др.

Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны.

«Sebastatsi’s stories» project

For many of us, painting has been a favorite pastime since childhood. But two years ago, when we found ourselves inside these walls, we realized that painting is more than a hobby. A part of our life, the branch of art that has been chosen and embraced by us, and art does not embrace everything that happens. It is here that we have learned to give life to sketches and to get unique styles and different things from colorless drawings. Use what we have created with our own hands to emphasize our own personality. We have learned to create our own, to be different from the rest. We have created art through every picture and drawing, we have learned the role of art in each of our lives. We have learned to combine colors correctly. We were taught to hold the pencil, the brush, the needle correctly, not just to hold but to feel the tool you are working with. We have been taught to love art, to love what we create, and to be an individual. We have learned to create ourselves, with our own hands, with every movement of our own pencil. They taught me to become a part of art, to live with art.

Իմ մասնակցությունը Սեբաստացու օրերին։

ՍԵԲԱՍՏԱՑՈՒ ՕՐԵՐ. ՍՏՈՒԳԱՏԵՍԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹ

Ես սովորում եմ արդեն 2-րդ կուրսում։ Այս ընթացքում, և՛ առաջին կուրսում և՛ երկրորդ կուրսի այս ժամանակահատվածում հասցրել ենք շատ-շատ բաներ սովորել, մասնակցել շատ նախագծերի։ Հիմա մասնակցում եմ Սեբաստացու օրերի մի քանի նախագծի։

Մասնակցել եմ «Սեբաստացիական պատումներ» նախագծին, որի համակարգողը Ընկեր Թամարն է։

Թարգմանական աշխատանք հայերենից անգլերեն։ «Sebastien Stories» project

Ցուցահանդես վաճառք-ի իրերի որոշ մաս պատրաստել եմ ինքս։ Նկարել եմ կավի, պայուսակի վրա։ Կարել պարկեր,պայուսակներ,կավով աշխատանքներ կատարել և այլն։

Պատրաստվում եմ մասնակեմ ևս մի քանի նախագծերի։

Ցուցահանդես վաճառք

Այս աշխատանքներով մասնակցում եմ քոլեջի ցուցահանդես վաճառքին, որի հասույթը փոխանցվելու է համահայկական հիմնադրամին:

Հարցման մեթոդ

Հարցման մեթոդը-հոգեբանական վերբալ-հաղորդակցական մեթոդ է, որը իրենից ներկայացնում է հանցազրուցավարի կողմից հարցվողից համապատասխան ձևակերպված  հարցերի պատասխանները ստանալու գործընթացը: 
Հարցումը առավել տարածված սոցիոլոգիական մեթոդներից մեկն է: Որպես կանոն հարցման մեթոդով ուսումնասիրվում է հենց «պրոբլեմի» կրողը: Հարցման առանձնահատկությունը կայանում է նրա ընդհանրականության մեջ, այսինքն հետազոտողին չի հետաքրքրում կոնկրետ հետազոտվողի կարծիքը կամ պատասխանը, այլ հետաքրքրում է հետազոտվող խմբի ընդհանրացված պատկերը:  Ինչպես նշել է հայտնի ամերիկացի սոցիոլոգ Ռայտ Միլսը «Մասնավորի մեջ տեսնել ընդհանուրը…»: 
Հարցումները տարբերակվում են  ստանդարտացվածի և ոչ ստանդարտացվածի կամ ազատի:  Ստանդարտացված  հարցումների դեպքում հարցերը ձևայնացված են և տալիս են հետազոտման խնդրի ընդհանուր պատկերը:  Ազատ հարցազրույցի դեպքում հարցերի սահմանները և ձևակերպումները ազատ են և մեծապես կապված են հարցվողի պատասխաններից: Ազատ հարցազրույցի գեպքում մենք ստանում ենք ավերի խորքային ինֆորմացիա, որը որակական տեսակետից ավելի արժեքավոր է, բայց քանակական տեսակետից շատ դժվար է ենթարկվում վերլուծության:    Հարցման հարցերի ձևակերպումը իրենից ներկայացնում է գործընթաց, որը կազմված է մի քանի փուլերից1.  Ծրագրային հարցերի ձևակերպում-  Այս հարցերը հստակ համակարգված են և պատասխանում են հետազոտության խնդիրների լուծմանը, այդ պատճառով հասանելի և հասկանալիեն միայն հետազոտողներին և մասնագետներին: 2. Հարցաթերթային հարցեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են ծրագրային հարցերը` հարցվողի կամ ոչ մասնագետի համար հասկանալի ձևակերպումներով:  

Հարցման տեսակները1. Անկետավորում2. Հարցազրույց, որը կարող է լինել ինչպես ստանդարտացված այնպես էլ ազատ:  Ներկայումս լայն տարածում է ստացել Աստիճանային հարցման մեթոդը, որի դեպքում ամեն հարց բխում է նախորդից:  Այսպիսով կարելի է բացահայտել ուսումնասիրվող երևույթի պատճառահետևանքային կապերը: 
 Հարցումները լինում են անմիջական և հեռակա:
Անմիջական հարցման դեպքում հարցման ժամանակ հետազոտողը և հարցվող կապը վերբալ, անմիջական կերպով է: Իսկ հետակա հարցման ժամանակ հարցումը իրականացվում է միջնորդավորված կամ ընդհանրապես առանց հարցնողի:  Հեռակա  և անմիջական հարցումների միջանկյալ տարբերակ է հեռախոսային հարցումը: Հարցերի Ձևակերպման կանոնները  
1. Ամեն հարց պետք է լինի տրամաբանական և առանձնացված այլ հարցերից:2. Անհրաժեշտ է խուսափել անհասկանալի տերմիններից, բառերից և քիչ օգտագործվող բառերից:  Միևնույն ժամանակ հարցերը չպետք է լինեն «գռեհիկ_կենցաղային»3. Հարցերը պետք է լինեն կարճ4. Հարցերը պետք է լինեն կոնկրետ, ոչ թե վերացական: 5.  Հարցերի հնարավոր պատասխանների ցուցակը պետք է լինի ամբողջական6. Հարցերը չպետք է հուշում պարունակեն, կամ ստիպեն «ընտրություն»  կատարել «ճիշտ» պատասխանների մեջ:7.Հարցերի ձևակերպումները չպետք է նաև ներշնչեն պատասխան: Խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Պ. Բուրդյեի  «հասարակական կարծիք գոյություն չունի»  աշխատությունը, որտեղ մանրամասնորեն վերլուծվում են հարցերի ձևակերպման և ընկալման բազմաթիվ հիմնախնդիրներ: Հարցի կանխամտածված «հուշող» ձևակերպումը կարող է հանգեցնել հետազոտողի համար «ձեռնատու»  պատասխանների: Հուշող կորցերի զգալի մաստ առաջանում են անկանխամտածված`  մասնագետների ոչ պրոֆեսիրնալիզմի արդյունքում:   Հարցերը լինում են ԲԱՑ և  ՓԱԿ:  Փակ հարցերը երբեմն անվանում են ձևայնացված հարցեր, քանի որ հնարավություն են տալիս ընտրել հնարավոր տարբերակների ցուցակից:Դիխոտոմիկ հարցերը բակ հարվերի տարբերակ են, երբ հնարավոր են պատասխանների երկու իրարամերժ տարբերակ, օրինակ Այո-Ոչ, Արական-Իգական, և այլն: Բաց հարցերի դեպքում պատասխանների հնարավոր տարբերակները չեն ներկայացվում, այլ հարցվողը  ինքն է ազատ կերպով ձևակերպում պատասխանը:  Բաց հարցերը ավելի ինֆորմատիվ են, բայց  դժվար են ենթարվում կոդավորման և քանակական վերլուծության: Փակ հարցերը, որպես կանոն «փակվում»  են բաց հարցերի առավել հաճախ հանդիպող տարբերակների նշման միջոցով: Տարբերակվում են նաև սուբյեկտիվ և պրոյեկտիվ հարցեր:  Սուբյեկտիվ հարցերի միջոցով բացահատվում է կոնկրետ անհատի դիրքորոշումները, կարծիքները, մոտիվները:  Պրոեկտիվ  հարցերի միջոցով բացահայտվում է հարցվողի դիրքորոծումները միջնորդավորված  այլ երրորդ անձի միջոցով: 

Учебная деятельность с 16-го по 20-ое ноября для студентов 2-3 к.

Числа в русском народном творчестве

Фразеологизмы

Проект » Регионы Армении»/туризм/

Чтение и перевод текста.

Колодцы на Руси

Издревле на Руси к колодцам относились с благоговением. Колодезной воде приписывались различные целебные свойства. Стоит сказать, что небезосновательно. Странники, чей путь проходил через колодец, набирали воду во фляжки и оставляли около него какую-нибудь вещь, веря, что мистическая сила позволит им благополучно дойти до следующего. Пожалуй, большим мистическим вниманием и подчтением на Руси, чем колодцы, пользовались только колокола .

Влюбленные девушки согласно поверью с трепетом считали, сколько секунд будет колебаться вода в ведре с колодезной водой, если в него опустить колечко, подаренное суженым.

С колодезной водой вели долгие беседы старцы, отождествляя ее с вековой мудростью. Вообще, к колодцу относились как к месту, где можно на некоторое время отрешиться от мирских забот, немного побыть наедине с самим собой.

Любопытно, что в древности в некоторых деревнях строили два колодца. Один в центре деревни использовали часто, для питья и бытовых нужд. Другой строили на отшибе или в лесу. Люди полагали, что существ, населяющих лес, можно умилостивить, дав им возможность пользоваться чистой, питьевой водой. Ко второму колодцу ходили редко, только в тех случаях, когда кто-нибудь заболевал, и была необходима помощь «хозяев леса».

Другой любопытный обычай заключался в том, чтобы опустить оружие в воду родного колодца перед войной. Войны верили, что меч, опущенный в воду, становился разящее. А иногда в колодец специально бросали оружие. Этот жест символизировал отказ от дальнейшего пути война. Впоследствии за этими реликвиями началась самая настоящая охота. Ведь, кроме мечей, в старых колодцах практически всегда находят старинные вещи.

Например, во время нападения на деревни, люди бросали самое ценное в колодец, надеясь, что после им удастся достать его назад. Доставать получалось очень редко. Зато сейчас очень многие люди создают общества и путешествуют по России в поисках различных антикварных вещей, ожидающих на дне колодцев. Вещи, находящиеся там, оказываются в хорошем состоянии, чтобы это ни было (оружие, деревянные вещи, иконы). Каким-то чудодейственным образом благодаря низкой температуре предметы на дне колодца не разрушаются, а лишь немного стареют.

——————————————————————————-

Правописание наречий с дефисом и суффиксальным способом. Упражнения

При правописании наречий можно выделить несколько типов правил:

1) правописание наречных суффиксов;
2) правописание наречий через дефис;
3) слитное и раздельное написание наречий.

1) Правописание наречных суффиксов:

а) на конце наречий, образованных от полных прилагательных, пишется:

 • суффикс  – после твёрдых согласных,Долгий → долго.
 • суффикс  – после мягких согласных;Внешний → внешне.

б) на конце наречий после шипящих:

 • под ударением пишется общо́;
 • без ударения – певу́че.

в) на конце наречий, образованных от кратких прилагательных:

 • с помощью приставок из- (ис-), до-, с- (со-), пишется ;Изредка, досуха, справа.
 • с помощью приставок в-, за-, на-, пишется ;
 • Вправо, направо, запросто.

г) наречия с приставкой по- на конце имеют ;

Подолгу, поскольку, постольку.

д) на конце наречий (и частиц), после шипящих пишется ь.

Вскачь, бишь, слышь, вишь, наотмашь.

Исключения: уж, замуж, невтерпёж.

1) Пишутся слитно местоименные наречия с приставкой по-, образованные:

 • не от притяжательных местоимений с конечным -му;Потому, почему, посему, поэтому.
 • приставочно-суффиксальным способом от полных прилагательных с суффиксом .Месячный → помесячно, декадный → подекадно, строчный → построчно.

2) Пишутся раздельно:

 • наречные сочетания, составленные из повторяющихся существительных с предлогом между ними.Бок о бок, с боку на бок, честь по чести.Исключение: точь-в-точь, крест-накрест;
 • беспредложные сочетания, состоящие из повторяющихся существительных (второе – в творительном падеже).Чин чином, честь честью;

2) Правописание наречий через дефис:

а) наречия (включая местоименные наречия), образованные от полных прилагательных и местоимений-прилагательных приставочно-суффиксальным способом, с приставкой по- и суффиксами -ому, -ему, -и.

Другой → по-другому, настоящий → по-настоящему, человечий → по-человечьи, английский → по-английски, лисий → по-лисьи.

По аналогии со словами по-английски, по-французски, по-немецки, по-русски через дефис пишется наречие по-латыни;

б) наречия, образованные от порядковых числительных приставочно-суффиксальным способом, с приставкой в- (во-) и суффиксом -их (-ых);

Первый → во-первых, второй → во-вторых.

в) термин на-гора;

г) наречия (включая местоименные наречия) с приставкой кое- и постфиксами -то, -либо, -нибудь, -таки;

Кое-как, зачем-то, хорошо-то, когда-нибудь, где-либо, всё-таки.

д) наречия, образованные повторением:

 • того же слова;Еле-еле, чуть-чуть, вот-вот.
 • того же корня, осложнённого приставками и суффиксами;Видимо-невидимо, мало-помалу, всего-навсего, как-никак, давным-давно, волей-неволей.
 • синонимов.С бухты-барахты, подобру-поздорову, худо-бедно, нежданно-негаданно.