Հաշվեկշիռ(բալանս)

հաշվեկշիռը դա տնտեսության ֆինանսական վիճակի արտացոլումն է տվյալ պահին։ հաշվեկշիռը բաղկացած է 2 մասից` ակտիվներ, պասիվներ։ 

Ակտիվները արտացոլում են տնտեսության ունեցվածքը, իսկ պասիվները արտացոլում են այդ ունեցվածքի առաջացման աղբբուրը։

Հայաստանի Հանրապետության հարկերի տեսակներ

ՀՀ-ում բիզնես գործունեության համար վճարվող հարկերը։

1.Ավելացված արժեքի հարկ ԱԱՀ НДС ։ Ավելացված արժեքի հարկը ապրանքների ու ծառայություների վարձակալության աշխատանքների կատարման համար վարկ է։Ավելացված արժեքի ԱԱՀ արժեքը կազումում է վճարված գումարի 20%,այն վճարվում է ամսեկան,նկատի ունենանք որ որոշ ապրանքներ ազատված են ԱԱՀ-ից։

2.Շահույթահարկը բիզնեսի համախառն եկամուտի պետ բյուդջե վճարվող հարկն ե շահույթահարկի դրույքաչափը նույն պես 20% է իսկ հաշվարկելիս համախառն եկամուտից նվազեցնում են ձեռնարկատիրական ծաղսերը շահույթահարկը վճարվում է տարեկան 1 անգամ։

3.Ակցիզային հարկ-դա հարկ է որը վճարվում է հետևյալ ապրանքները վաճառելու կամ ՀՀ ներմուծելու համար՝Ալկոհոլային արտադրանք, ծխախոտ, քսայուղ, բենզին,դիզ վառելիք, նավթամթերք, ճնշակայանում վաճառվող բնական գազ։ Ակցիզային հարկի դրույքաչափը կախված է հարկվող ապրանքի տեսակից։

4.Շրջանառության հարկ-այս հարկը փոխարինում է ԱԱՀ հարկին և շահույթահարկին։Այդ հարկից օգտվելու համար պետք է ամեն տարի միջև փետրվաէի 20 հարկային ներկայացնել համապատասխան հայտարարություն։Այն վճարվում է ամբողջ շրջանառության հաշվարկից եռամսյակը մեկ։Դրույքաչափը հազմում է ծառայություների համար 5%, առևտրի համար5% առտադրության համար3.4%
հանրային սննդի համար 6%։ Այս հարկը կարող են վճարել միայն այն կազմակերպություները որոնց շրջանառությունը նախորդ և չի գերխզանցել 580000դրամ։ Այս հարկից չեն կարող օգտվել աքցիզային ապրանքներ վաճառողները։

Համախառն աշխատավարձի հաշվարկ

Մաքուր աշխատավարձը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է, համախառնխշխատավարձից նվազեցնել հետևյալ ծաղսերը՝ եկամտահարկ20%, սոց վճար5%։

Հաշվարկենք 207.000դրամ համախառն աշխատավարձը։ 205.000դրամ

250.000 -5%-12500 20%-47.500=190000

Առաջադրանքներ

1 Տրված նախադասություններին ավելացնել նախադաս և վերջադաս դերբայական դարձվածներ։

Հասմիկը կարդում էր։

Մահճակալին նստած՝ Հասմիկը կարդում էր։ Հասմիկը կարդում էր՝ մահճակալին նստած։

Լեռան գագաթին նստած՝ մենք դիտում էինք հեռաստանները։ Մենք դիտում էինք հեռաստանները՝ լեռան գագաթին նստած։

Նավի կենտրոնում կանգնած՝ նավապետը հրամաններ էր արձակում։ Նավապետը հրամաններ էր արձակում՝ նավի կենտրոնում կանգնած։

2 Ընդգծել տրված բառերի ածանցները։

երկունք֊ունք, պարապմունք֊մունք, համեմունք֊ունք, շրթունք֊ունք, հիմունք֊ ունք, վարմունք֊մունք, բուրմունք֊մունք, թիկունք֊ունք, երիկամունք֊ունք, հարցմունք֊մունք, ցուցմունք֊մունք, զբաղմունք֊մունք, զգացմունք֊մունք, մտածմունք֊մունք։

Հետևյալ գոյականներից կազմել ածականներ և բայե

Սեր֊ սիրել, սիրառատ

Ծաղիկ֊ ծաղկել, ծաղկուն

Գործ֊ գործել, գործնական

Դադար֊դադարել, անդադար

Աղմուկ֊աղմկել, աղմկահար

Մայր֊ մայրանալ, մայրական

Ընկեր֊ընկերանալ, ընկերական

Զգուշություն֊ զգուշանալ, զգուշավոր

Քար֊ քարանալ, քարոտ։

Текст12

Наша учёба
Сейчас урок. Это наша аудитория. Тут мы учимся. В
аудитории находятся преподаватель и иностранные студенты.
Студенты ещё плохо знают русский язык, не очень
хорошо понимают все слова и немного говорят по-русски.
Но они много занимаются каждый день и скоро будут
говорить по-русски хорошо и быстро.
Преподаватель объясняет новое правило, а
студенты внимательно слушают. Потом
преподаватель пишет на доске новые слова и
фразы, а студенты пишут эти слова и фразы в
тетради. Потом преподаватель громко читает
новые слова и фразы, а студенты повторяют.
Скоро звонок, поэтому преподаватель пишет на доске
домашнее задание: “Читать текст на странице 56, переводить и
учить новые слова, писать упражнение № 23”. Студенты пишут
домашнее задание в тетради. Домашнее задание большое, но не
очень сложное.
Потом студенты-иностранцы будут обедать и делать
домашнее задание: читать и переводить текст, учить новые слова
и повторять старые слова, писать упражнение в тетради. Чтобы
хорошо знать русский язык, нужно много заниматься каждый
день.
Вечером все студенты отдыхают дома. Они слушают музыку,
читают книги и журналы, разговаривают.

Մեր ուսումնասիրությունը
Հիմա դաս է: Սա մեր լսարանն է: Այստեղ մենք սովորում ենք: Լսարանում է ուսուցիչը և օտարերկրյա ուսանողները:
Ուսանողները դեռ լավ ռուսերեն չգիտեն, ոչ այնքան լավ
լավ հասկանալ բոլոր բառերը և մի փոքր խոսել ռուսերեն:
Բայց նրանք ամեն օր շատ բան են անում և շուտով կլինեն
լավ ու արագ խոսել ռուսերեն:
Ուսուցիչը բացատրում է նոր կանոնը, և
ուսանողները ուշադիր լսում են. Հետագայում
ուսուցիչը գրատախտակին գրում է նոր բառեր և
արտահայտություններ, և ուսանողները գրում են այս բառերը և արտահայտությունները
տետրեր Հետո ուսուցիչը բարձրաձայն կարդում է
նոր բառեր և արտահայտություններ, և ուսանողները կրկնում են.
Շուտով զանգահարելով, այնպես որ ուսուցիչը գրատախտակին գրում է
տնային առաջադրանք. «Կարդացեք 56-րդ էջի տեքստը, թարգմանեք և
սովորեք նոր բառեր, գրեք վարժություն թիվ 23 »: Ուսանողները գրում են
տնային առաջադրանք նոթատետրում: Տնային առաջադրանքները հիանալի են, բայց ոչ
շատ դժվար.
Այնուհետև օտարերկրյա ուսանողները կճաշեն և կընթանան
տնային առաջադրանք. կարդալ և թարգմանել տեքստ, սովորել նոր բառեր
և կրկնել հին բառերը, գրել վարժություն տետրում: Դեպի
ռուսերեն լավ գիտեք, յուրաքանչյուրին պետք է շատ բան ուսումնասիրել
օր
Երեկոյան բոլոր ուսանողները հանգստանում են տանը: Նրանք երաժշտություն են լսում
կարդալ գրքեր և ամսագրեր, զրուցել

Текст 11

Джессика и Ванесса – иностранные студентки. Они учатся в
университете на подготовительном факультете. Они подруги. Но
Джессика живёт в общежитии №3, а Ванесса в общежитии №2.
Сегодня они встретились.
 Привет, Джессика!
 Привет, Ванесса!
 Как поживаешь, Джессика?
 Спасибо, Ванесса, хорошо. А
ты?
 Я тоже. Ты идешь в университет?
 Нет, я иду в библиотеку. Я хочу взять там книги.
 Книги? Какие книги?
– Когда у меня есть свободное время, я очень люблю читать
исторические романы. Поэтому я хочу взять интересную книжку.
А ты любишь читать?
– Конечно, люблю, но я не люблю читать исторические романы,
я читаю фантастику. Но у меня нет свободного времени, потому
что я изучаю русский язык. Это очень сложный, но красивый и
интересный язык, поэтому каждый день я много занимаюсь. Я
хочу говорить по-русски быстро и правильно. А какой язык
изучаешь ты?
– А я изучаю украинский язык. Это тоже очень сложный, но
красивый язык. Я уже неплохо говорю по-украински. Хорошо!
Пока, Ванесса!
 Пока, Джессика.

Ջեսիկան և Վանեսան օտարերկրյա ուսանողներ են: Նրանք սովորում են
համալսարանում՝ նախապատրաստական ​​ֆակուլտետում: Նրանք ընկերներ են. Բայց
Ջեսիկան ապրում է թիվ 3 հանրակացարանում, իսկ Վանեսան ՝ թիվ 2 հանրակացարանում:
Նրանք այսօր հանդիպեցին:
 Ողջույն Ջեսիկա:
 Ողջույն, Վանեսա:
 Ինչպե՞ս ես, Ջեսիկա:
 Շնորհակալություն Վանեսսա, լավ: Իսկ
դու
 Ես նույնպես։ Համալսարան ես գնում
 Ոչ, ես գնում եմ գրադարան: Ես ուզում եմ այնտեղից գրքեր վերցնել:
 Գրքե՞ր։ Ի՞նչ գրքեր

 • Երբ ազատ ժամանակ եմ ունենում, շատ եմ սիրում կարդալ
  պատմական վեպեր: Ուստի ուզում եմ մի հետաքրքիր գիրք վերցնել:
  Դու սիրում ես կարդալ?
 • Իհարկե, կարդում եմ, բայց չեմ սիրում պատմական վեպեր կարդալ,
  Ես կարդում եմ ֆանտաստիկա: Բայց ազատ ժամանակ չունեմ, որովհետև
  որ ես ռուսերեն եմ սովորում: Դա շատ բարդ է, բայց գեղեցիկ է
  հետաքրքիր լեզու, այնպես որ ամեն օր շատ եմ սովորում: Ես
  Ես ուզում եմ արագ ու ճիշտ խոսել ռուսերեն: Ինչ լեզու
  դու սովորում ես?
 • Եվ ես ուկրաիներեն եմ սովորում: Սա նույնպես շատ դժվար է, բայց
  գեղեցիկ լեզու Ես արդեն բավականին լավ եմ խոսում ուկրաիներեն: Լավ!
  Ցտեսություն Վանեսսա:
  Ցտեսություն, Ջեսիկա:

Տեղեկանք

Հարգելի՛ Տաթև Բլեյան, ցանկանում եմ տեկացնել, որ մեկ շաբաթ չեմ կարող ներկայանալ դասերին անձնական խնդիրների պատճառով։ Դասերին կմիանամ հեռավար։ Խնդրում եմ բացակայությունս համարեք հարգելի։

Հարգանքով՝ Մերի Հովեյան։

21.04.2021

Բիզնես նախագիծ՝ Էկո պայուսակների վաճառքի իրացման Մարքեթինգային պլան

Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը

Ձեռքի աշխատանք։ Պայուսակների արտադրություն։

2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում

Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը

• մատակարարների իշխանություն

Գինի արտադրվոիմ է Վայոց Ձորում ձեռք բերված խաղողից, հիմնականում Աղավնաձոր գյուղում մշակվող խաղողի տեսակներից, ներկա շամանակածրջանում խաղողի բերքի խնդիր չի դիտվում իսկ ղաղողը մթերել ցանկացողները շատ են, այդ իսկ պատճառով հումքի մատակարարման խնդիր չի դիտվում

Կտորը ձեռք ենք բերում տարբեր խանութներից օրինակ՝ Մալաթիա տոնավաճառից և Շրջանաինում գտնվող Ծիածան տեքստիլ խանութից։ Կտորը կարող են ձեռք բերել տարբեր կտորների խանութներից։

• գնորդների իշխանություն

Այստեղ հնարավորէ ունենանք ռիսկեր: Չնայած այն հանգամանքին, որ գինին քաջ ծանոթ է կրթահամալիրի թե աշխատակիցներին, թե հյուրերին, սակայն այն անծանոթ ապրանք է հանդիսանում գինիների շուկայում, և դեռ չի ստացել իր գնահատականը: Իսկ դա նշանակում է, որ գնորդները կարող են նախնտրել իրենց ծանոթ ապրանքանիշ:

Այստեղ կարող ենք ունենալ ռիսկեր։ քանի որ պայուսակների վաճառքը շատ է, գնորդները նույնպես, գնորդները նախընտրում են գնել իրենց ծանոթ էջից։ Այսինքն մեզ հարկավոր է փոքր-ինչ հայտնիություն ձեռք բերել, որպեսզի ունենանք շատ վաճառք։

• փոխարինող ապրանքների հայտնվելու վտանգ

Գինին կարող է փոխարինվել այլ ոգելից խմիչքներով: Սակայն մեր դեպքում որպես փոխարինող ապրանք կհամարենք այլ մակնիշի գինիները:

Էկո պայուսակները կարող են փոխարինվել կաշվե, այլ կտորից պատրաստված պայուսակներով։ Սակայն եթե մարդիկ գիտակցեն էկո պայուսակի իմաստը, կնախընտրեն այս տարբերակը։

• նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգ

Գինին շուկայում առաջին հերթին կներկայանա, որպես կրթահալմալիրի ուսումնական, ուսանողների և երեխաների կողմից պատրաստված ապրանք: Այս տեսանկյունից նոր մրցակիօց հայտնվելու հավանականությունը այդքան էլ մեծ չէ:

Նոր մրցակիցներ հայտվելու վտանգը կա, սակայն եթե ձեռք բերենք ավելի մեծ հայտնիություն․ վտանգը այդքան էլ մեծ չի լինի։

• շուկայում գործող ընկերությունների միջև առկա թշնամական մրցակցություն

Հիմնական վտանգը կկայանա մրցակիցների ապրանքի որակի և բարի համբավի մեջ:

Հիմնական վտանգը ապրանքի որակի և դիզայնի հետ է կապված։

3.Գտնվելու վայրը  Առցանց(Instagram, Facebook)

4. Ծրագրի աշխարհագրական ընդգրկումն ու հաճախորդները /շուկայի հատվածը/

Հաըաստանի ողջ տարածքում։ Առաքումը կկատարվենք Փոստի միջոցով։

5 W Շերրինգտոնի մեթոդը

• Who

Ով է նպատակային սպառողը՝ Կրթահամալիրի սովորողների ընտանիքները, դասավանդողերը, Բանգլադեշ համայնքը

Ով է նպատակային սպառողը՝ 13-35 տարեկան կանայք և աղջիկները։

• Why

Ինչու է սպառողը գնում ապրանքը՝ էկոլոգիսապես մաքուր է, իր երեխայի ձեռքով պատրաստված, առողջարար է, գինը մատչելի է

Ինչու է սպառողը գնում ապրանքը՝ որակով է, գեղեցիկ դիզայնով։

• What

Տոների, ծնունդների, կնունքների համար ալկոհոլային ըմպելիք, լավ նվեր

Առօրյայում կրելիս, կամ որպես նվեր։

• When

Ընտանեկան, եկեղեցական, ծիսական տոնակատարություններ

Առօրյայում, խնջույք գնալիս»

• Where

Կրթահամալիրի Խաղողի և գինու դպրոցի մառանից, որտեղ ձեզ համար կկազմակերպեն նաը անվճար համտես և փոքրիկ բացատրություն գինու ծագման վերաբերյալ

Առցանց հարփակում։

5.Պահանջարկի ընդհանուր մեծությունը

Նախատեսված է իրացնել Բանգլադեշ համայնքում և Կրթահամալիրի դասավանդողների և ծնողների միջավայրում: Համաձայն նախորդ տարիների ունեցած փորձի կատարենք հետտևյալ հաշվարկը՝

Վաճառքն իրականացվել է ընկերների միջավայրում և իհարկե սոց կայքերում։

· յուրաքանչյուր սպառող տարեկան կտրվածքով կօգտագործի միջինում 2 լիտր գինի, քանի որ հիմնականում օգտագործվում են այլ գինիներ և մեր գինու քանակը սահմանափակ է։

Յուրաքանչյուր սպառող կգնի մեկ պայուսակ, և 10% կգնի 2-րդը որպես նվեր։

· սպառողների քանակը 1․400 հոգի (հաշվարկել եմ կրթահամալիրի սովորողների քանակը, որպես 1 ընտանիք մեկ լիտր + 200 հոգի դասավանդողներ)*

· մեկ լիտրի գինը 2․500 դրամ

մեկ պայուսակի գինը 2500-4000 դրամ է

Այսպիսով եզրակացնենք, որ տարեկան կտրվածքով կիրացվի 2․800 լիտր գինի։ Գումարային ընդհանուր հասույթը կկազմի 7․000․000 ՀՀ դրամ տարեկան։

6. Շուկայում կազմակերպության մասնակցության բաժնեմասը

· Մրցակիցների մոտավոր թիվը՝

ecobag_yerevan,ay_qez_toprak,ecobag4you,

Խոշոր մրցակիցներ՝ Արմենիա Վայն, Վեդի Ալկո, Տրինիտի Կանյոն

· Ձեր մրցակիցները խոշո՞ր են, թե՞ ոչ:

ոչ այքան

Խոշոր և մանր մրցակիցներ

· Արդյո՞ք նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

հաճախ ունենում են նման հատկանիշներ

Նման հատկանիշներից՝ բոլորը պատչաստված են գործարանային պայմաններում, օգտագործվում է հիմնականում արհեստական խմորիչ

Բոլորը դիզայները կատարվում են լավ ներկով, և գեղեցիկ փաթեթավորմամբ

· Արդյո՞ք Ձեր և նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

Մեր գինին պատրաստվում է բնական խմորիչով, քիմիական նյութեր չեն գործածվում, բնական խմորիչով: Կոնսերվանտներ առկա չեն, քանի որ քանակը փոքր է և նախատեսված չէ ինպորտի համար: Բացի այդ փոքր քանակը նախատեսում է որակ:

7.Վաճառքի գինը 

2500 -4000 հհ դրամ,նայած որակի տեսքի։

8.Վաճառքների ծավալների կանխատեսում

 123456789101112
Գինու վաճառք լիտրերով70010005050201001001400
     

Բնապահպանական միջազգայինկազմակերպություններ

 1. iusn-բնության պահպանության միջազգային միությունը զբաղվում է երկիր մոքորակիկենսաբազմազանության խնդիրներիվ և դրանց լուսաբանման։ Հիմնվել է 1948թ. Ֆրանսիայում։
 1. GEF-Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ։ Ֆինանսավորում է շրջակա միջավայդի ոլորտիծրագրերը և օզոնային շերտի պահպանությունը։
 1. WB- համաշխարհային բանկ։ Ֆինանսավորում է բոլոր բնապահպանական ծրագրերը։
 1. WMO- Համաշխարհային օթերևաբանական կազմակերպություն(Շվեցարիա,1950) զբաղվում է կլիմայի համաշխարհային ծրագրերի կատարման մթնոլորտի և շրջակամիջավայրի ուսումնասիրությամբ։
 1. UNDP- Միավիրված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր(1965,Նյու Յորք) զբաղվում է բնական պաշարների ուսումնասիրությամբ։
 1. UNESCO-զբաղվում է կրթուլյան և գիտության դրա հետ մեկտեղ բնապահպանականծրագրերի զարգացման
 1. WWF- Բնության համաղխարհային հիմնադրամ(1961, Շվեցարիա) նպատակն է բնականմիջավայրի վատթարացման կանխագելումը,  բնության պահպանության և անհետացողտեսակների փրկությունը։