1. iusn-բնության պահպանության միջազգային միությունը զբաղվում է երկիր մոքորակիկենսաբազմազանության խնդիրներիվ և դրանց լուսաբանման։ Հիմնվել է 1948թ. Ֆրանսիայում։
  1. GEF-Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ։ Ֆինանսավորում է շրջակա միջավայդի ոլորտիծրագրերը և օզոնային շերտի պահպանությունը։
  1. WB- համաշխարհային բանկ։ Ֆինանսավորում է բոլոր բնապահպանական ծրագրերը։
  1. WMO- Համաշխարհային օթերևաբանական կազմակերպություն(Շվեցարիա,1950) զբաղվում է կլիմայի համաշխարհային ծրագրերի կատարման մթնոլորտի և շրջակամիջավայրի ուսումնասիրությամբ։
  1. UNDP- Միավիրված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր(1965,Նյու Յորք) զբաղվում է բնական պաշարների ուսումնասիրությամբ։
  1. UNESCO-զբաղվում է կրթուլյան և գիտության դրա հետ մեկտեղ բնապահպանականծրագրերի զարգացման
  1. WWF- Բնության համաղխարհային հիմնադրամ(1961, Շվեցարիա) նպատակն է բնականմիջավայրի վատթարացման կանխագելումը,  բնության պահպանության և անհետացողտեսակների փրկությունը։