1 Տրված նախադասություններին ավելացնել նախադաս և վերջադաս դերբայական դարձվածներ։

Հասմիկը կարդում էր։

Մահճակալին նստած՝ Հասմիկը կարդում էր։ Հասմիկը կարդում էր՝ մահճակալին նստած։

Լեռան գագաթին նստած՝ մենք դիտում էինք հեռաստանները։ Մենք դիտում էինք հեռաստանները՝ լեռան գագաթին նստած։

Նավի կենտրոնում կանգնած՝ նավապետը հրամաններ էր արձակում։ Նավապետը հրամաններ էր արձակում՝ նավի կենտրոնում կանգնած։

2 Ընդգծել տրված բառերի ածանցները։

երկունք֊ունք, պարապմունք֊մունք, համեմունք֊ունք, շրթունք֊ունք, հիմունք֊ ունք, վարմունք֊մունք, բուրմունք֊մունք, թիկունք֊ունք, երիկամունք֊ունք, հարցմունք֊մունք, ցուցմունք֊մունք, զբաղմունք֊մունք, զգացմունք֊մունք, մտածմունք֊մունք։

Հետևյալ գոյականներից կազմել ածականներ և բայե

Սեր֊ սիրել, սիրառատ

Ծաղիկ֊ ծաղկել, ծաղկուն

Գործ֊ գործել, գործնական

Դադար֊դադարել, անդադար

Աղմուկ֊աղմկել, աղմկահար

Մայր֊ մայրանալ, մայրական

Ընկեր֊ընկերանալ, ընկերական

Զգուշություն֊ զգուշանալ, զգուշավոր

Քար֊ քարանալ, քարոտ։